<strike id="l1blj"><dl id="l1blj"></dl></strike>
<strike id="l1blj"></strike>
<strike id="l1blj"></strike>
<span id="l1blj"></span>
<th id="l1blj"><noframes id="l1blj"><span id="l1blj"></span>
<span id="l1blj"></span>
<strike id="l1blj"></strike>
<strike id="l1blj"></strike>
<strike id="l1blj"></strike>
<strike id="l1blj"></strike>
<span id="l1blj"></span>
Creative Cloud

Creative Cloud'daki Yenilikler.

Diledi?iniz yerden i? birli?i yapmak, i?erik olu?turmak ve toplulu?unuzla ba?lant? kurmak i?in yeni y?ntemleri ke?fedin.

Uzakta olsan?z bile birlikte daha iyi ?al???n.

Siz ve ekibiniz ayr? yerlerde ?al???yor olabilirsiniz. Ancak dosyalar? Creative Cloud'da depolaman?n, payla?man?n ve incelemenin yeni y?ntemleri sayesinde yüz yüze i? birli?i yap?yormu? gibi hissedeceksiniz.
?

Daha fazla bilgi edinin

Uzakta olsan?z bile birlikte daha iyi ?al???n.

UZAKTAN ?? B?RL???NE Y?NEL?K YEN?L?KLER? G?RüN


Adobe XD

Adobe XD

Tek bir belgeyi birden ?ok tasar?mc?yla ayn? anda ger?ek zamanl? olarak birlikte düzenleyin.

Illustrator

Adobe Illustrator

Dosya sürümlerini do?rudan uygulaman?zda depolamak, payla?mak ve izlemek i?in bulut belgelerini kullan?n.

InDesign

Adobe InDesign

Dosyalar? incelemeye g?nderin. Yorumlar? g?rün ve yan?tlay?n. Bunlar, InDesign'dan ??kmadan yap?labilir.

Spark

Adobe Spark

Payla??lan kitapl?klardan onaylanan g?rüntüleri bulup Spark sayfalar?na yerle?tirin.

Creative Cloud Libraries

Creative Cloud Libraries

Farkl? uygulamalar, ayg?tlar ve ekiplerdeki varl?klara eri?in, bunlar? organize edin ve payla??n.

Diledi?iniz yerde i?erik olu?turun.

En son güncellemelerimiz sayesinde, nerede olursan?z olun iPad, XD, Illustrator ve di?er platformlardaki Photoshop ile hayal etti?iniz ?eyleri olu?turabilmek art?k ?ok daha kolay.

Diledi?iniz yerde i?erik olu?turun.

D?LED???N?Z YERDE ??ER?K OLU?TURMAYA Y?NEL?K YEN?L?KLER? G?RüN


Photoshop

Adobe Photoshop

Portre Optimizasyonu ile tek t?klatmayla profesyonel sonu?lar elde edin.

iPad'de Photoshop

iPad'de Photoshop

Bir g?rüntüyü Lightroom'dan Photoshop'a sorunsuz bir ?ekilde ta??y?p tekrar geri al?n.

Adobe Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

Yeni filigran arac?yla dijital foto?raflar?n?z? koruyun.

Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

Yeni performans iyile?tirmeleriyle uygulamay? daha h?zl? ba?lat?n ve daha verimli ?ekilde düzenleme yap?n.

Adobe Stock Ses

Adobe Stock Ses

?düllü sanat??lar?n telifsiz müzik par?alar?n? ke?fedin.

Adobe Fonts

Adobe Fonts

Ruh haline, türe veya amaca g?re kategorilendirilmi? fontlara g?z at?n ve bunlar aras?ndan se?im yap?n.

Toplulu?unuzla ba?lant? kurun.?

?ster uygulamalar?m?z? yeni kullan?yor olun ister deneyimli bir kullan?c? olun; becerilerinizi geli?tirmenize, hayal gücünüzü geni?letmenize ve maceran?z?n her ad?m?nda ba?ar?l? olman?za yard?mc? olmak i?in buraday?z.

Lightroom

Lightroom

En iyi ?ekimlerinizi sergileyin, ba?kalar?n?n neler yapt???n? g?rün ve harika foto?raf??lardan harika ipu?lar? al?n.

?imdi deneyin

Adobe Live

Adobe Live

Tasar?mc?lar, illüstrat?rler, foto?raf??lar ve di?er profesyonellerin rehberli?iyle ger?ek zamanl? olarak beceriler edinin.
?

Profesyonellerden ??renin ?

Size en uygun Creative Cloud plan?n? bulun.

Bireysel kullan?c?lar

₺332,76/ay

20'den fazla yarat?c? uygulama ve hizmetten olu?an koleksiyonun tamam?na sahip olun.

??renciler ve ??retmenler

₺125,08/ay

Creative Cloud uygulamalar?ndan olu?an koleksiyonun tamam?nda %60'?n üzerinde tasarruf sa?lay?n.

Ekipler

Ba?lang?? fiyat?: ₺181,00/ay?(KDV hari?).

Mükemmel ?al??malar ortaya koymak i?in gereken her ?eyin yan? s?ra, kolay lisans y?netimi, geli?mi? destek ve daha pek ?ok hizmete sahip olun.

Telefonla sat?n almak i?in: +44 203 0277 764

Creative Cloud

Herkes i?in yarat?c?l?k.

Foto?raf. Video. Tasar?m. Kullan?c? Deneyimi. 3D ve Art?r?lm?? Ger?eklik (AR). Creative Cloud, hayal gücünüzün sizi g?türdü?ü her yerde ihtiyac?n?z olan her ?eye sahiptir.

操逼视频